24
Jul

Bác Đặng Minh Sơn

Mặc dù có đôi chút khó khăn ban đầu lúc trao đổi ý tưởng, do tôi không hiểu về thuật ngữ chuyên ngành, tuy nhiên các bạn D95 vẫn có thể vẽ đúng ý và hoàn thiện xuất sắc căn nhà của tôi. Thực sự rất hài lòng!